Intel·ligència Artificial

L’Enginyer d’Agents IA

Temps de lectura: 2 minuts La intel·ligència artificial (IA) està canviant ràpidament la manera com treballem i vivim, i una de les professions emergents en aquest camp és la de l’Enginyer d’Agents IA. Aquesta figura professional es dedica a dissenyar, entrenar i implementar agents d’IA que poden realitzar una àmplia gamma de tasques autònomes. Però què implica aquest rol i per què és tan important. Què Fa un Enginyer d’Agents IA? Un Enginyer d’Agents IA crea sistemes d’IA capaços d’interactuar amb els usuaris i dur a terme tasques específiques de manera autònoma. Aquests enginyers treballen amb el processament del llenguatge natural (NLP), l’aprenentatge automàtic (ML) i els sistemes multimodals per desenvolupar agents intel·ligents que poden comprendre i respondre a les necessitats dels usuaris. Quines son les seves principals tasques  1. Disseny d’Agents Els enginyers d’IA dissenyen l’arquitectura dels agents, assegurant-se que poden integrar-se bé amb altres sistemes i tecnologies. Han de definir les capacitats i limitacions de l’agent, així com les seves fonts de dades. 2. Entrenament i Optimització Caldrà també usar grans volums de dades per entrenar els agents, ajustant els models per millorar la precisió i eficiència i provant i optimitzant de forma contínua per assegurar que els agents funcionin de manera òptima en entorns reals.  3. Implementació i Monitorització Un cop entrenats, els agents s’implementen en entorns de producció on seguirem monitoritzant i millorant contínuament, aconseguint que els agents es mantinguin útils i efectius amb el temps. Importància de l’Enginyer d’Agents IA La demanda d’Enginyers d’Agents IA està creixent a mesura que les empreses reconeixen el valor de l’automatització intel·ligent. Aquests professionals ajuden les organitzacions a millorar l’eficiència operativa, reduir costos i oferir experiències d’usuari millorades. Per exemple, poden desenvolupar chatbots capaços de gestionar consultes de clients, agents de venda automatitzats o sistemes de recomanació personalitzats, reduint costos a les empreses o millorant eficiències i productivitats delas equips. Exemple Pràctic: Llama 3 Per als interessats en començar en aquest camp, una bona manera de començar és amb eines com Llama 3. Aquesta eina està dissenyada específicament per a la creació d’agents d’IA. Amb Llama 3, es poden crear agents que interactuen amb els usuaris de manera més natural i eficient. Ja en parlarem en un altre article amb més detall. Conclusió L’Enginyer d’Agents IA és una professió emergent amb un gran potencial de creixement. A mesura que la tecnologia continua avançant, la demanda d’aquests professionals només augmentarà. Si estàs interessat en la intel·ligència artificial i vols formar part d’aquest camp innovador, començar a aprendre sobre el disseny i entrenament d’agents IA és un excel·lent primer pas.  

L’Enginyer d’Agents IA Llegeix més »

Gemma 2 de Google: La Nova Frontera de la Intel·ligència Artificial

Temps de lectura: 3 minuts Extra! Extra! Google va presentar fa uns dies la seva última innovació: Gemma 2. Aquesta nova versió , en codi obert i gratuita promet redefinir les capacitats de la IA, aportant millores significatives tant en funcionalitat com en aplicacions pràctiques, però prou hype, anem a pams: Què és Gemma 2? Gemma és la versió de Gemini de codi obert, ja que vol ajudar desenvolupadors i altres perfils professionals a treballar directament amb aquest model,  en aquells projectes o entorns que necessiten personalitzar al màxim les característiques de la IA.  La diferencia amb Gemini és que aquest s’adapta a les necessitats de pràcticament tots els perfils, i Gemma està pensada per a un ús molt més especialitzat, dissenyada per aquells profesionals que necessiten treballar amb la IA per  experimentar-hi o desenvolupar nous usos o utilitats. Capacitats i Novetats de Gemma 2 Qué ens aporta Gemma2, com és? 1. Multimodalitat Gemma2 està  dissenyat per ser nativament multimodal. Això vol dir que pot processar i interpretar múltiples tipus de dades, incloent text, imatges, vídeo i codi, de manera integrada i eficient. Aquesta capacitat multimodal naturalment permet a Gemma 2 proporcionar respostes i solucions més complexes i contextualitzades, per exemple, pot combinar dades de text i imatges per proporcionar una anàlisi més completa i precisa. 2. Millora del Context Longitudinal Gemma 2 ha millorat significativament la seva capacitat per manejar contextos llargs, sent capaç de processar fins a 2 milions de tokens en la seva última actualització. Això significa que pot analitzar grans volums de dades de manera més coherent, permetent aplicacions com l’anàlisi detallada de documents extensos o la síntesi de grans quantitats d’informació. 3. Aplicacions en Google Search Una de les integracions més interessants de Gemma 2 és la que oferirà amb Google Search. Amb la seva capacitat avançada d’IA generativa, Gemma 2 pot transformar la manera com realitzem cerques a Internet, oferint respostes més detallades i contextualitzades a preguntes complexes, millorant l’experiència del usuari i fent les cerques més eficients. 4. Ask Photos Gemma 2 també està integrada en Google Photos amb una nova funció anomenada “Ask Photos”. Aquesta funció permet als usuaris fer preguntes sobre les seves fotografies i obtenir respostes detallades basades en el reconeixement d’imatges i l’anàlisi contextual. Per exemple, pot identificar persones, llocs i esdeveniments en les fotos. Disponibilitat i Implementació Google ha començat a desplegar Gemma 2 a través de les seves plataformes, incloent Android i iOS, a la segona meitat del 2024.  Els usuaris i desenvolupadors poden accedir a les capacitats avançades de Gemma 2 amb models de 9B i 27B parámetres a través de Google Workspace, altres eines de Google o fins it tot Hugging Face o localmente usant Ollama v0.1.47+. Impacte en Diferents Sectors Quins impactes pot tenir Gemma 2 en diferents sectors que son usuaris habituals de IA Educació Gemma 2 té el potencial de revolucionar l’educació mitjançant eines d’IA avançades. A les escoles, pot ajudar a personalitzar l’aprenentatge per a cada estudiant. Per exemple, Gemma 2 pot analitzar els resultats acadèmics i els comportaments d’aprenentatge per suggerir recursos educatius específics i adaptats a les necessitats de cada alumne. A les universitats, pot optimitzar la gestió administrativa, facilitant la recopilació i anàlisi de dades d’assistència, avaluacions i rendiment. Aquesta tecnologia també pot ajudar a detectar i prevenir l’abandonament escolar analitzant patrons de comportament i intervenció preventiva. Salut En el sector sanitari, Gemma 2 pot integrar i analitzar dades de múltiples fonts per ajudar en el diagnòstic i tractament de pacients. Per exemple, pot processar imatges mèdiques, notes clíniques i dades de registres mèdics electrònics per proporcionar diagnòstics més precisos i personalitzats. Els metges poden utilitzar Gemma 2 per obtenir segones opinions instantànies basades en dades massives, millorant la presa de decisions clíniques. A més, la capacitat de processar grans volums de dades permet identificar tendències en la salut pública, ajudant a predir brots de malalties i planificar estratègies de prevenció. Negocis Per a les empreses, Gemma 2 ofereix una eina poderosa per a l’anàlisi de dades de mercat i la personalització de l’experiència del client. Per exemple, en el comerç electrònic, pot analitzar el comportament de compra dels clients per oferir recomanacions de productes personalitzades i optimitzar les estratègies de màrqueting. En el sector financer, Gemma 2 pot detectar patrons de frau analitzant transaccions en temps real, augmentant la seguretat i reduint pèrdues. A més, les empreses poden utilitzar Gemma 2 per analitzar l’eficàcia de les campanyes publicitàries, ajustant-les en temps real per maximitzar el retorn de la inversió. Conclusió Gemma 2 representa un avenç significatiu en la tecnologia de models de llenguatge grans (LLMs). Gemma 2 ofereix millores destacades en precisió, eficiència i capacitats de comprensió del llenguatge, gràcies a un entrenament amb dades massives i tècniques avançades de refinament. La facilitat d’integració de Gemma 2 permet als desenvolupadors aplicar aquestes capacitats avançades en aplicacions del món real, demostrant un potencial significatiu per a una àmplia gamma de projectes i solucions tecnològiques.

Gemma 2 de Google: La Nova Frontera de la Intel·ligència Artificial Llegeix més »

Com crear un Agent IA usant Llama 3: Guia Pas a Pas

Temps de lectura: 4 minuts Aquest article està dirigit a persones interessades a desenvolupar els seus propis agents d’IA però que poden no tenir un antecedent en programació o desenvolupament d’IA. L’article comença introduint Llama 3, un llenguatge de programació dissenyat específicament per crear agents d’IA. L’article explica els beneficis d’utilitzar Llama 3, com la seva facilitat d’ús i flexibilitat. La guia es divideix en diverses seccions, cadascuna de les quals cobreix un aspecte específic de la creació d’un agent d’IA usant Llama 3. Les seccions tracten temes com la configuració de l’entorn de desenvolupament, la definició del comportament de l’agent i la prova del rendiment de l’agent. Cada secció ve acompanyada d’instruccions clares i concises, fet que facilita als lectors seguir les instruccions i crear els seus propis agents d’IA. Preparació de l’Entorn de Desenvolupament Selecció de l’Hardware i Software Per crear un agent IA amb Llama 3, es requereix un equip amb una capacitat de processament adequada. Es recomana un processador d’última generació amb una velocitat de rellotge de 2,5 GHz o superior i una memòria RAM mínima de 8 GB. També es necessita una connexió a Internet estable i de alta velocitat. Pel que fa al software, es necessita un sistema operatiu compatible amb Llama 3, com ara Windows, Linux o Mac OS. També es recomana l’ús d’un editor de codi com Visual Studio Code o PyCharm per a una millor eficiència en el desenvolupament. Instal·lació de Llama 3 i Dependències Per instal·lar Llama 3, es pot utilitzar la comanda pip a la terminal. També es necessiten algunes dependències, com ara NumPy, TensorFlow i Keras. Per instal·lar aquestes dependències, es pot utilitzar la mateixa comanda pip. Un cop s’han instal·lat Llama 3 i les dependències, es pot començar a desenvolupar l’agent IA. Configuració de l’Entorn Per configurar l’entorn de desenvolupament, es pot utilitzar un entorn virtual per aïllar el projecte dels altres projectes i instal·lacions de Python. Es pot utilitzar la llibreria virtualenv per crear un entorn virtual. També es recomana configurar un repositori de control de versions com GitHub per mantenir el codi ben organitzat i per permetre la col·laboració amb altres desenvolupadors. Amb un entorn de desenvolupament ben configurat, es pot començar a desenvolupar l’agent IA amb Llama 3. Disseny de l’Agent IA Definició d’Objectius i Capacitats Per començar a dissenyar un agent IA amb Llama 3, és important definir els objectius i capacitats que es volen que tingui. Això implica identificar les tasques específiques que l’agent ha de poder realitzar i les dades que necessita per fer-ho. Per exemple, si es vol crear un agent IA per a l’assistència virtual d’un centre mèdic, els objectius podrien ser la capacitat de programar cites, gestionar els registres dels pacients i respondre preguntes comunes. Les capacitats requerides per a això podrien incloure la comprensió del llenguatge natural i la capacitat de processar i emmagatzemar dades dels pacients. Arquitectura i Models de Llama 3 Llama 3 proporciona una arquitectura modular per al disseny d’agents IA, que permet als desenvolupadors crear components personalitzats per a les diferents tasques de l’agent. Això inclou mòduls per al processament del llenguatge natural, la planificació i presa de decisions, i la interacció amb altres sistemes. Per a més eficiència, els desenvolupadors poden utilitzar models pre-entrenats per a tasques específiques, com ara la classificació de textos o la traducció automàtica. Això pot ajudar a reduir el temps i els recursos necessaris per entrenar l’agent des de zero. En resum, el disseny d’un agent IA amb Llama 3 implica la definició clara dels objectius i capacitats requerides, així com la selecció de la arquitectura i models més adequats per a les tasques específiques de l’agent. Desenvolupament i Formació Codificació de l’Agent Per crear un agent IA utilitzant Llama 3, primer s’ha de codificar el programa. Això implica escriure el codi que l’agent utilitzarà per interactuar amb l’usuari i respondre a les seves preguntes. Llama 3 és un llenguatge de programació que es basa en el model d’agent. Això significa que els programes escrits en Llama 3 són agents que interactuen amb l’entorn i altres agents. Els agents poden comunicar-se i cooperar per resoldre problemes. Per codificar un agent IA amb Llama 3, s’ha d’escriure el codi que defineix les accions que l’agent pot dur a terme. Això inclou les respostes que l’agent pot donar a les preguntes de l’usuari, les accions que pot realitzar per ajudar l’usuari i les funcions que l’agent pot utilitzar per processar la informació. Entrenament i Validació Un cop s’ha codificat l’agent IA, s’ha de proporcionar una formació perquè l’agent pugui aprendre i millorar al llarg del temps. Això implica proporcionar una gran quantitat de dades d’entrenament perquè l’agent pugui aprendre a respondre correctament a les preguntes de l’usuari. Per validar l’agent, s’ha de provar el seu comportament amb una gran quantitat de dades de prova. Això inclou provar l’agent amb preguntes que no ha vist abans i assegurar-se que és capaç de respondre correctament. També s’ha de provar l’agent amb diferents tipus de preguntes per assegurar-se que és capaç de respondre a una àmplia gamma de consultes. En resum, el desenvolupament i formació d’un agent IA és un procés complex que implica la codificació del programa, la formació de l’agent i la validació del seu comportament. Amb Llama 3, és possible crear agents IA que puguin interactuar amb els usuaris i ajudar-los a resoldre problemes de manera eficaç. Desplegament i Monitoratge Desplegament de l’Agent Per desplegar l’Agent IA creat amb Llama 3, es recomana seguir els següents passos: Exportar el model de l’Agent en un fitxer .tar.gz utilitzant la comanda llama export. Desplegar el model en un servidor o plataforma de computació en el núvol. Configurar el servidor per a que el model estigui disponible per a les peticions dels clients. Configurar el client per a que pugui accedir al servidor i realitzar peticions al model. Es important tenir en compte que el desplegament de l’Agent pot variar segons la plataforma de computació en la núvol utilitzada, i que es recomana seguir les instruccions

Com crear un Agent IA usant Llama 3: Guia Pas a Pas Llegeix més »

Apple Intelligence: l’estrategia, el negoci, el futur

Temps de lectura: 3 minuts   L’últim WWDC es va fer fa una setmana, i es va centrar principal en la nova aposta de la companyia, la seva última innovació, Apple Intelligence. S’ha anunciat que aquest sistema incorporarà capacitats avançades d’intel·ligència artificial (IA) per millorar l’experiència d’usuari i potenciar la funcionalitat dels seus dispositius. Anem a veure en detall la seva disponibilitat, l’estratègia de negoci conjunta d’Apple i OpenAI, les capacitats i novetats d’Apple Intelligence, i com Apple manté el seu enfocament gairebé obsessiu en el control i la seguretat dels seus productes. Disponibilitat i Estratègia i Negoci d’Apple i OpenAI Apple Intelligence estarà disponible amb el llançament d’iOS 18, previst per a la segona meitat de l’any vinent. Inicialment, aquesta actualització es desplegarà als Estats Units, amb una expansió gradual a altres mercats internacionals. L’estratègia conjunta entre Apple i OpenAI vol oferir una experiència d’usuari molt enriquida mitjançant la integració al màxim nivell d’aquestes tecnologies. OpenAI aporta la seva expertesa en IA amb ChatGPT, mentre que Apple assegura una integració seamless dins del seu ecosistema. Aquest acord permetrà a Apple reincorporar-se a la cursa de la innovació en IA, on s’estava quedant enrere, alhora que OpenAI amplia el seu mercat amb els milions d’usuaris d’Apple. Capacitats i Novetats d’Apple Intelligence Inicialment Apple no confiava massa en la IA. Encara representava el seu paper de companyia seriosa i aplicada que posava ordre a tota tecnologia emergent, i l’estrenyia o modificava perquè encaixes dins de la seva visió endreçada i segura del seu ecosistema. Ara, però, amb Apple Intelligence ens promet incorporar la IA dins del seu ecosistema, la seva assignatura pendent, amb millores significatives en funcionalitats com el reconeixement de veu, la fotografia, la predicció de text, i la gestió personalitzada de tasques. Apple Intelligence ofereix funcions com la generació d’emojis, la modificació de fotos i una millor comprensió del context, tot sense necessitat de connexió constant a la xarxa. A més, Apple Intelligence estarà fortament integrada amb Siri, augmentant les seves capacitats de resposta. Apple Intelligence es basa en models de llenguatge grans de més de 30 000 milions de paràmetres, refinats, curats i perfeccionats per la mateixa Apple per orientar-los a tasques específiques. Aquestes tasques es concentren en uns controladors anomenats “Adapters” que s’encarreguen de respondre i processar la informació al dispositiu. Els Adapters canvien dinàmicament segons les necessitats del sistema, permetent així modificar la informació de cadascun d’ells de forma dinàmica i escalar fàcilment a nous Adapters si apareixen nous casos d’ús. Els models refinats es descarreguen en models locals al mateix dispositiu, amb uns 3 000 milions de paràmetres, llestos per ser utilitzats en local. Sembla que aquests models locals no ocuparan molt més que els sistemes operatius actuals en l’emmagatzematge intern del dispositiu. Enfocament en Seguretat i Control Ja hem dit que si per alguna cosa es coneix Apple és per la seva atenció gairebé obsessiva per la seguretat i el control de les seves plataformes, diferència d’OpenAI, que sovint utilitza un enfocament més obert i col·laboratiu en el desenvolupament de les seves tecnologies. Amb Apple Intelligence, aquest compromís es manté. Apple assegura que totes les dades processades per la seva IA es gestionaran amb el màxim nivell de privacitat i seguretat. Això implica l’ús de tècniques avançades de xifratge i el processament de dades localment en el dispositiu, sempre que sigui possible, per minimitzar els riscos de seguretat. Apple Intelligence es basa al 100% en tecnologia, amb models de llenguatge entrenats i perfeccionats per la mateixa Apple. ChatGPT és només un complement que es pot desactivar en qualsevol moment. Això permet a Apple oferir una experiència personalitzada i segura, garantint que els usuaris tinguin control total sobre les dades processades pels seus dispositius, però ens porta a la següent pregunta, quin xip pot aguantar aquest processament en un telèfon mòbil?, tornarem a tenir un iPhone 12 amb problemes de sobrecalfament? Conclusió Apple Intelligence representa un pas important en l’evolució de la tecnologia d’Apple, aportant capacitats avançades d’IA als seus dispositius i oferint una experiència d’usuari millorada. Els que han tingut l’ocasió de provar-la estan molt impressionats per les noves capacitats de Siri i com gestiona la resposta a preguntes en llenguatge natural del usuari, sovint caòtiques o contradictòries, i la naturalitat i precisió de les respostes. Les primeres impressions apunten al fet que Apple pot reincorporar-se a la cursa de la IA i oferir un nou servei, un nou producte com ells diuen “la IA per a la resta de nosaltres” on tindrem assistents intel·ligents, però sense pompositat ni màgia… orientat a donar resposta de forma natural i pràctica.

Apple Intelligence: l’estrategia, el negoci, el futur Llegeix més »

Imagen de freepik

Anàlisi Predictiva: Com la IA pot preveure les necessitats dels clients

Temps de lectura: 3 minuts En l’era de la informació, les empreses disposen de grans quantitats de dades sobre els seus clients. L’anàlisi predictiva, una branca de la intel·ligència artificial (IA), utilitza aquestes dades per entendre els patrons de comportament dels clients i anticipar les seves necessitats. Aquesta tecnologia no només ajuda a millorar l’experiència del client, sinó que també pot augmentar significativament les vendes i la retenció de clients. Conceptes Bàsics de l’Anàlisi Predictiva L’anàlisi predictiva utilitza tècniques estadístiques i d’aprenentatge automàtic per analitzar dades històriques i fer prediccions sobre esdeveniments futurs. Aquest procés implica diverses etapes: 1. Recollida de Dades: Les dades poden provenir de diverses fonts com vendes, interaccions amb el servei al client, xarxes socials, etc. 2. Preprocessament de Dades: Inclou la neteja, transformació i integració de les dades per garantir la seva qualitat i consistència. 3. Construcció de Models Predictius: Utilitzant algoritmes d’aprenentatge automàtic, com arbres de decisió, regressió logística o xarxes neuronals, es creen models que poden identificar patrons i tendències en les dades. 4. Avaluació del Model: Els models es validen i s’ajusten per assegurar que les prediccions siguin precises i fiables. 5. Desplegament i Monitorització: Els models predictius s’integren en els processos empresarials i es monitoritzen contínuament per millorar la seva precisió. Implementació de Models Predictius en el teu Negoci Implementar models predictius en un negoci pot semblar una tasca complexa, però les plataformes d’IA modernes han simplificat aquest procés. Algunes de les eines més destacades inclouen H2O.ai i RapidMiner. H2O.ai: Aquesta plataforma d’IA ofereix solucions d’anàlisi predictiva i machine learning amb una interfície intuïtiva i funcions avançades. H2O.ai permet crear models predictius amb facilitat, utilitzant eines d’aprenentatge automàtic per identificar patrons en les dades i fer prediccions precises sobre el comportament dels clients. RapidMiner: Aquesta plataforma proporciona un entorn integrat per construir, entrenar i desplegar models predictius. Amb RapidMiner, les empreses poden utilitzar dades de diverses fonts per crear aquests models que es poden desplegar fàcilment en aplicacions empresarials, millorant així la presa de decisions basada en dades. Casos d’Ús Reals i Beneficis Obtinguts Veiem alguns exemples ja clàssics: Sector del Comerç Electrònic Amazon: Amazon utilitza l’anàlisi predictiva per oferir recomanacions personalitzades als seus clients. Analitzant el comportament de compra anterior, Amazon pot suggerir productes que probablement interessaran a cada client, augmentant així les possibilitats de venda creuada i venda ascendent. Aquest enfocament no només incrementa les vendes, sinó que també millora l’experiència del client al proporcionar recomanacions rellevants i oportunes. Sector de l’Entreteniment Netflix: Netflix utilitza models predictius per recomanar pel·lícules i sèries als seus usuaris. Aquestes recomanacions es basen en l’historial de visualització i les valoracions donades pels usuaris, la qual cosa millora l’experiència de l’usuari i augmenta la retenció. A través de l’anàlisi de dades, Netflix pot anticipar quines sèries o pel·lícules seran populars entre diferents segments de la seva audiència, optimitzant així el seu catàleg de contingut. Sector de l’Alimentació i Begudes Starbucks: Starbucks utilitza l’anàlisi predictiva per optimitzar les seves promocions i campanyes de màrqueting. Analitzant dades com les preferències dels clients i els patrons de compra, poden personalitzar les ofertes i promoure productes de manera més efectiva. Això no només augmenta les vendes sinó que també millora la satisfacció del client en rebre ofertes personalitzades i rellevants. Beneficis de l’Anàlisi Predictiva L’ús de l’anàlisi predictiva ofereix diversos beneficis clau per als negocis: Millora de l’Experiència del Client: Les empreses poden oferir productes i serveis personalitzats que satisfan millor les necessitats dels clients. Increment de les Vendes: Les recomanacions personalitzades i les campanyes de màrqueting efectives poden augmentar les vendes i els ingressos. Optimització de Recursos: Les empreses poden preveure la demanda i optimitzar l’inventari i la logística, reduint costos operatius. Fidelització de Clients: Anticipant les necessitats dels clients i oferint-los una experiència personalitzada, les empreses poden millorar la retenció i la fidelitat dels clients. Conclusió L’anàlisi predictiva és una eina poderosa que pot transformar la manera com les empreses interactuen amb els seus clients. Mitjançant l’ús de dades històriques i tècniques avançades d’aprenentatge automàtic, les empreses poden anticipar les necessitats dels clients, oferir experiències personalitzades i augmentar les vendes. Plataformes com H2O.ai i RapidMiner fan que la implementació de models predictius sigui més accessible i efectiva, permetent a les empreses de totes les mides aprofitar els beneficis d’aquesta tecnologia avançada.

Anàlisi Predictiva: Com la IA pot preveure les necessitats dels clients Llegeix més »

Definir criteris per a la generació de prompts en l’entrenament de LLM

Temps de lectura: 2 minuts En el món de la intel·ligència artificial, especialment en el camp dels models de llenguatge gran (LLM), la qualitat dels prompts utilitzats per a l’entrenament és fonamental per obtenir resultats efectius. Definir criteris i regles detallades i minucioses a l’hora de generar aquests prompts no només millora la precisió i la rellevància dels resultats, sinó que també optimitza el procés d’entrenament, redueix errors i augmenta la confiança en les solucions generades per l’IA. L’Art de Crear un Prompt Efectiu Generar un prompt efectiu implica més que simplement formular una pregunta o donar una instrucció. És un procés meticulós que requereix comprendre profundament l’objectiu final, l’audiència i el context. A continuació, explico alguns criteris essencials per a la creació de prompts : 1. Claredat i Precisió: Els prompts han de ser clars i precisos per evitar ambigüitats. Un prompt ben definit redueix les possibilitats de generar respostes incorrectes o irrelevants. Per exemple, en lloc de demanar “Explica el frau electrònic,” seria millor dir “Descriu els mètodes comuns de frau electrònic utilitzats en transaccions bancàries en línia.”. 2. Contextualització: Proporcionar context suficient en el prompt és crucial perquè el model pugui generar respostes adequades. Això inclou detalls sobre l’entorn, les circumstàncies i qualsevol informació rellevant que pugui influir en la resposta. Si li donem al LLM informació contextualitzada del comprador, del site o del producte que es vol comprar podem millorar increiblement la precisó de la resposta. 3. Especificitat: Els prompts específics guien millor el model cap a les respostes desitjades. Com més detallat sigui el prompt, més acurades seran les respostes.  Tampoc cal escriure un llarg prompt, pero el detall ajuda! 4. Variabilitat: Utilitzar una varietat de prompts durant l’entrenament ajuda a crear un model més robust i capaç de respondre a una àmplia gamma de preguntes. Això inclou formular prompts en diferents formats i estils per simular les diverses maneres en què es poden presentar les preguntes en el món real. Un Exemple Pràctic: Entrenament per al Scoring del Frau Electrònic Recentment, hem après la importància d’aquests criteris en un projecte sobre l’entrenament d’un LLM per al scoring del frau electrònic. Durant aquest projecte, vam establir una sèrie de regles estrictes per a la generació de prompts que incloïen: – Definir clarament els tipus de frau electrònic que volíem detectar. – Proporcionar exemples específics de comportaments sospitosos. – Crear una base de dades de situacions reals i simulades per entrenar el model amb una varietat de casos. Aquest enfocament detallat va permetre que el model generés respostes altament precises i útils per identificar i classificar possibles fraus electrònics, millorant significativament l’eficàcia del sistema de detecció. En resum, els beneficis d’un bon prompt son clars: – Millora de la Qualitat de les Respostes: Un prompt ben formulat redueix la probabilitat de generar respostes incorrectes o irrelevants. – Redueix l’Ambigüitat: Clarificar eés vital i ajuda a obtenir respostes més coherents i precises. – Eficàcia en l’Entrenament: Redueix el temps i els recursos necessaris per entrenar el model, ja que es minimitzen els errors i es maximitza l’eficiència. A elink.cat seguim treballant en aquesta linea, en constant aprenentatge !  

Definir criteris per a la generació de prompts en l’entrenament de LLM Llegeix més »

Imagen de freepik

RAG, que és , pros i contres

Temps de lectura: 3 minuts En el món de la intel·ligència artificial (IA), una de les tècniques emergents que està guanyant popularitat és el Retrieval-Augmented Generation (RAG). Aquesta tècnica combina dos enfocaments principals de la IA: la recuperació d’informació i la generació de text. Però, què és exactament el RAG, i quines són les seves avantatges i inconvenients? Mirem-ho! Què és el RAG? El Retrieval-Augmented Generation (RAG) és un model d’IA que integra dos components clau: 1. Mòdul de Recuperació (Retrieval):Un component que busca i recupera informació rellevant d’una base de dades o d’un conjunt de documents mitjançant una cerca semàntica i que li retorna al framework unes dades contextuals a la pregunta. 2. Mòdul de Generació (Generation): Que utilitza la informació recuperada per generar respostes o continguts nous coherents i contextualitzats. Aquesta combinació permet al RAG aprofitar grans quantitats de dades existents per generar respostes més precises i informatives, en lloc de confiar únicament en la seva capacitat de generar text basat en l’entrenament previ. Sona fantàstic no?  però quines són els avantatges del RAG? T’ho explico per punts: 1. Millor Precisió i Relevància: El RAG pot accedir a informació actualitzada i específica durant la recuperació, cosa que permet generar respostes molt més precises i pertinents i és especialment útil en camps que requereixen informació actualitzada constantment. 2. Context Enriquit: Com que el RAG utilitza informació recuperada de fonts diverses, permet als models comprendre millor el context de les preguntes i per tant pot proporcionar respostes més detallades. 3. Escalabilitat: El model RAG pot escalar-se fàcilment per treballar amb bases de dades grans i diverses. 4. Flexibilitat: El sistema RAG pot adaptar-se a diferents dominis i tipus de dades, ja que pot ser entrenat amb bases de dades específiques per a cada cas d’ús. Això el fa molt versàtil per a aplicacions personalitzades. 5. Reducció d’Al·lucinacions: Els models de llenguatge de vegades generen respostes que no tenen sentit o són incorrectes; RAG ajuda a reduirles ja que proporciona un context real i verificable. 6. Reducció de Costos: Com que redueix la necessitat de reentrenar el model contínuament amb noves dades, RAG ajuda a disminuir els costos de manteniment de LLM. Tot i que no tot són flors i violes, també tenim alguns inconvenients: 1. Dependència de la Qualitat de les Dades: La precisió del RAG depèn en gran mesura de la qualitat i l’actualització de la base de dades utilitzada per a la recuperació. Si les dades són antigues, incorrectes o incompletes, les respostes generades poden ser inexactes o enganyoses. 2. Complexitat Computacional: La combinació de recuperació i generació requereix més recursos que els models de generació de text tradicionals i per tant augmenta els costos i la complexitat de la infraestructura necessària. 3. Temps de Resposta: La fase de recuperació d’informació pot afegir un retard en el temps de resposta. Tot i que aquest retard sol ser mínim, impacta negativament en aplicacions que requereixen respostes en temps real. 4. Riscos de Seguretat i Privacitat: Utilitzar bases de dades grans i diverses pot augmentar els riscos de seguretat i privacitat, especialment si les dades no estan adequadament protegides o si es recupera informació sensible o confidencial. Un cop vistos els pros i contres podem resumir que el Retrieval-Augmented Generation (RAG) és un abans i un després en la gestió del llenguatge per part de la IA i representa un avanç significatiu en la capacitat per generar respostes més precises i contextualitzades. Tot i que ens dona avantatges, com millor precisió i context enriquit, també genera problemes importants, com la dependència de la qualitat de les dades i l’increment de cost computacional (temps, consum energètic,…). De totes maneres, crec que ben aviat el RAG es convertirà en una eina imprescindible per a qualsevol sistema de IA especialitzat, ha vingut per quedar-se 😉

RAG, que és , pros i contres Llegeix més »

ChatGPT-4.0: La nova generació de la intel·ligència artificial conversacional

Temps de lectura: 2 minuts   La intel·ligència artificial (IA) ha experimentat un avanç significatiu amb el llançament del ChatGPT-4.0, una nova iteració que promet canviar la forma en què interactuem amb les màquines. Desenvolupat per OpenAI, aquesta nova versió ha establert un nou estàndard en termes d’intel·ligència conversacional i aplicacions pràctiques. A continuació, explorarem algunes de les seves avantatges i novetats més rellevants. En primer lloc, la capacitat de comprensió del llenguatge natural del ChatGPT-4.0 ha assolit noves cotes. Gràcies a un entrenament més extens i a la utilització de tècniques d’aprenentatge profund, aquesta nova versió és capaç de comprendre contextos més complexos i resoldre consultes amb una precisió encara major. Això significa que els usuaris poden mantenir converses més naturals i obtenir respostes més satisfactòries, independentment de la complexitat de la pregunta. Una altra característica destacada del ChatGPT-4.0 és la seva capacitat per generar contingut multimodal. A diferència de les versions anteriors, que es limitaven principalment al text, aquesta nova versió pot integrar imatges, vídeos i altres tipus de contingut en les seves respostes. Això permet una interacció més rica i immersiva, que pot ser particularment útil en àmbits com el comerç electrònic, la educació en línia i la creació de contingut multimèdia. A més, el ChatGPT-4.0 ha millorat significativament en termes d’ètica i seguretat. S’han implementat mecanismes de detecció de biaixos i discriminació, així com eines per gestionar de manera proactiva els continguts inapropiats o perjudicials. Això reflecteix un compromís continu de l’equip de desenvolupament amb la responsabilitat i la transparència en l’ús de la IA. Pel que fa a les novetats, una de les més destacades és la capacitat d’aprenentatge en temps real del ChatGPT-4.0. Aquesta característica permet al sistema adaptar-se i millorar a mesura que interactua amb els usuaris, proporcionant respostes més precises i personalitzades amb el temps. Això és particularment útil en escenaris on les preferències i les necessitats dels usuaris poden canviar amb el temps. En conclusió, el ChatGPT-4.0 representa un pas significatiu en l’evolució de la intel·ligència artificial conversacional. Amb les seves avantatges en comprensió del llenguatge natural, generació de contingut multimodal, ètica i seguretat, així com les seves novetats en aprenentatge en temps real, aquesta nova versió promet canviar la forma en què interactuem amb les màquines i obrir portes a un futur d’interaccions més humanes i eficients.

ChatGPT-4.0: La nova generació de la intel·ligència artificial conversacional Llegeix més »

Els detectors de Plagi i la IA

Temps de lectura: 3 minuts En un món cada vegada més digital i interconnectat, la integritat acadèmica i la protecció del contingut original són de vital importància. En aquest context, els detectors de plagi alimentats per Intel·ligència Artificial (IA) emergeixen com una eina essencial per garantir la autenticitat i l’originalitat dels treballs escrits. Protegint la Originalitat en el Món Digital En l’era digital actual, la informació flueix ràpidament i amb llibertat, proporcionant un accés sense precedents al coneixement de forma generalitzada i transversal. Tot i així, aquesta facilitat també comporta el risc de la falta de rigor ètic, com ara el plagi. Amb la proliferació de contingut en línia, els detectors de plagi de la Intel·ligència Artificial (IA) s’han convertit en aliats essencials per mantenir la integritat dels treballs acadèmics, creatius i professionals. Com Funcionen els Detectores de Plagi de IA? Els detectors de plagi de IA utilitzen algoritmes sofisticats per comparar i analitzar textos amb grans bases de dades que contenen articles acadèmics, llibres, pàgines web i altres recursos. Aquests algoritmes poden identificar similituds textuals, frases coincidents o paraules clau, proporcionant una anàlisi exhaustiva del contingut. L’objectiu és assegurar-se que l’obra presentada sigui original i no contingui fragments copiats sense atribució adequada. Tot i aixi,  cal aclarir que aquests detectors de plagi poden presentar dificultats en la detecció de textos generats per models com ChatGPT, ja que aquests textos són creats amb certa coherència i originalitat, semblants als continguts humans. L’absència de fonts preexistents o altres materials susceptibles de ser plagiats complica la identificació, ja que els models generatius com ChatGPT no copien directament, sinó que creen contingut únic, de fet la mateixa consulta feta a aquest sistemes, en moments diferents genera resultats diferents i unica. Aquesta característica intrínseca dels models generatius desafia els mecanismes tradicionals de detecció de plagi que depenen de comparacions amb continguts preexistents Aplicacions en Diverses Àrees Els detectors de plagi de IA es fan cada vegada més presents en diverses àrees, des de la investigació acadèmica fins al món empresarial i el periodisme.. A l’educació, ajuden els professors a garantir que els estudiants presentin treballs originals, promocionant la integritat acadèmica. En recerca, asseguren que les publicacions siguin autèntiques, mantenint la qualitat investigadora. A l’àmbit empresarial, protegeixen la credibilitat del contingut en línia, mentre que a l’indústria editorial asseguren l’originalitat de llibres i publicacions. També són essencials en desenvolupament de software per verificar la originalitat del codi font. En xarxes socials i fòrums, mantenen la qualitat del contingut compartit pels usuaris, i en la indústria de la traducció ajuden a identificar la autenticitat de les traduccions. Aquestes eines són crucials per preservar la integritat i autenticitat en diversos àmbits professionals. Els Desafiaments de la Detecció de Plagi de IA Tot i que els detectors de plagi de IA són una eina poderosa, també es troben amb alguns desafiaments. La comprensió contextual dels textos pot ser un problema, ja que alguns algoritmes poden identificar similituds superficials sense tenir en compte el significat real de les paraules. A més, les expressions idiomàtiques, la variabilitat en l’ús del llenguatge i les traduccions poden complicar la tasca de la detecció precisa del plagi. Cal tenir en compte també, la necessitat de mantenir un equilibri entre falsos positius i negatius, i l’adaptabilitat a diversitat lingüística i contextos. La detecció precisa de fragments plagiats dins textos extensos i la actualització contínua de bases de dades també són reptes importants. La preservació de la privacitat en entorns educatius i corporatius i l’adaptació a tècniques de plagi més subtils, com la reescritura amb sinonims, també representen desafiaments rellevants. Malgrat això, aquests detectors continuen essent crucials per mantenir la integritat en àrees com l’educació, la recerca i la indústria. La Constant Evolució de la Tecnologia Amb els avanços continuats en el camp de la Intel·ligència Artificial, els detectors de plagi també estan evolucionant. S’estan introduint tècniques d’aprenentatge profund que permeten una anàlisi més sofisticada de les estructures textuals. Aquesta millora en la tecnologia no només millora la precisió dels detectors, sinó que també els fa més capaços de detectar manipulacions i tècniques de plagi més subtils. Implicacions Ètiques de la Detecció de Plagi de IA A mesura que la utilització dels detectors de plagi de IA creix, també sorgeixen qüestions ètiques, tema sempre present quan parlem de l’implanació de técniques baades en IA. La privacitat i la seguretat de les dades són preocupacions constants, ja que aquests sistemes processen gran quantitat d’informació sensible. És crucial que les institucions i les empreses utilitzin aquestes eines amb responsabilitat, assegurant-se que es compleixen les normatives de protecció de dades i que els usuaris estan informats sobre com usar-les i sobre el tractament de les seves dades. Conclusió: Navegant a través de l’Ètica i la Tecnologia Els detectors de plagi de la Intel·ligència Artificial són eines potents que ofereixen una defensa vital contra la pèrdua de la integritat acadèmica i professional. Tanmateix, la seva implementació requereix una gestió òptima per assegurar-se que els desafiaments ètics i de privacitat es tractin adequadament. A mesura que la tecnologia continua evolucionant, la col·laboració entre els responsables de la política, els educadors i els desenvolupadors de tecnologia és crucial per garantir un ús responsable i ètic d’aquestes innovadores eines de detecció de plagi de IA.

Els detectors de Plagi i la IA Llegeix més »

La Transformació del Recursos Humans amb la IA

Temps de lectura: 3 minuts   En l’era actual, la Intel·ligència Artificial (IA) està transformant de manera radical la funció dels Recursos Humans (RRHH). Aquesta revolució no només implica canvis tecnològics, sinó també un replantejament profund de com gestionem i potenciem el talent dins les organitzacions. A mesura que la IA es converteix en un element central en els RRHH, és important explorar com aquesta transformació està remodelant les pràctiques laborals i els paradigmes de gestió de les persones. Automatització de Tasques Repetitives La IA ha demostrat ser una eina poderosa per automatitzar tasques rutinàries i repetitives. Això ha alliberat temps als professionals de RRHH per centrar-se en activitats més estratègiques i humanes. Les feines administratives, com la gestió de nòmines, la tria de currículums i altres processos pessats i tediosos, es poden realitzar de manera més eficient i sense errors ( o minimitzant-los molt) amb l’ajuda de sistemes d’IA, permetent als professionals de RRHH concentrar-se en aspectes més interessants com l’engagement dels empleats ( entés com el sentiment d’adhesió i pertinença a l’empresa) i la planificació estratègica de les accions del seu departament. Selecció i Triatge de Talents Millorats Els sistemes d’IA han transformat la manera com les empreses seleccionen i trien talents. Mitjançant l’anàlisi de dades massives, l’IA poden usar una de les seves aplicacions més pràctiques, identificar patrons, en les qualificacions dels candidats i predir quins seran els més adequats per a una posició determinada. A més, els algorismes d’IA poden avaluar la compatibilitat cultural dels candidats amb la cultura de l’empresa, garantint una millor integració i retenció dels nous empleats. Desenvolupament Professional Personalitzat Els sistemes d’IA poden oferir una experiència de desenvolupament professional més personalitzada. Analitzant el rendiment i les habilitats de cada empleat, la IA pot recomanar programes de formació específics per millorar les competències individuals. Això crea una ruta de desenvolupament més adaptada a les necessitats de cada treballador, augmentant la seva satisfacció i la seva eficàcia en el lloc de treball. Gestió Predictiva de la Retenció dels Empleats Mitjançant l’anàlisi de dades històriques i actuals, els sistemes d’IA també poden predir quins empleats tenen més desafecció o podrien estar en risc de marxar. Aquesta capacitat predictiva permet als professionals de RRHH prendre accions proactives per millorar el compromis dels empleats, reduir la rotació i mantenir un ambient de treball més saludable i agradable. Col·laboració amb Robots en el Lloc de Treball Cal tenir en compte també que l’ús de robots i maquinària automatitzada és cada vegada més comú en molts sectors. Els professionals de RRHH han de gestionar aquesta interacció entre els treballadors humans i les màquines, assegurant una transició suau i la creació d’un entorn de treball equitatiu i eficient. Aquesta integració requereix no només habilitats tècniques sinó també habilitats interpersonals per gestionar la relació entre humans i màquines. Ètica en la Intel·ligència Artificial i RRHH Amb aquests avenços, també sorgeixen preocupacions ètiques, com ja hem parlat en articles anteriors. Els sistemes d’IA poden perpetuar prejudicis involuntaris si les dades amb les quals s’entrenen contenen desigualtats. És responsabilitat dels professionals de RRHH assegurar-se que els algorismes siguin imparcials i no discriminin segons factors com ara la raça, el gènere o l’edat i que les dades que alimenten aquests sistemes no tenen biaxos discriminatoris amb cap col·lectiu o característica dels empleats o els candidats. La transparència en l’ús de la IA és essencial per mantenir la confiança dels empleats i per garantir procesos de sel·lecció clars i nets. El Paper Evolucionant dels Professionals de RRHH Aquesta transformació radical també implica un canvi en el paper dels professionals de RRHH. Més enllà de les responsabilitats tradicionals, els professionals de RRHH ara han de ser competents en l’ús i la gestió de la tecnologia d’IA. Això requereix esforç en formació i una actualització constant de les habilitats per adaptar-se als canvis ràpids en el panorama de la tecnologia, en l’us de les eines i en com garantir que els seu us compleix el que hem esmentat sobre seguretat i ética. Conclusió: Un Nou Capítol en la Història dels Recursos Humans La incorporació de la Intel·ligència Artificial als Recursos Humans no és només un canvi tecnològic, sinó una transformació profunda en la manera com gestionem les persones en l’àmbit laboral. Els beneficis són evidents, des de la millora de la eficiència fins al foment de la cultura empresarial. No obstant això, també és important abordar les preocupacions ètiques i garantir que la tecnologia s’utilitzi de manera responsable. El futur dels Recursos Humans està entrelaçat amb la Intel·ligència Artificial, i la col·laboració harmoniosa entre la intel·ligència humana i l’artificial és clau per aconseguir un entorn laboral dinàmic, equitatiu i eficient.

La Transformació del Recursos Humans amb la IA Llegeix més »

Desplaça cap amunt