Definir criteris per a la generació de prompts en l’entrenament de LLM

Temps de lectura: 2 minuts

En el món de la intel·ligència artificial, especialment en el camp dels models de llenguatge gran (LLM), la qualitat dels prompts utilitzats per a l’entrenament és fonamental per obtenir resultats efectius. Definir criteris i regles detallades i minucioses a l’hora de generar aquests prompts no només millora la precisió i la rellevància dels resultats, sinó que també optimitza el procés d’entrenament, redueix errors i augmenta la confiança en les solucions generades per l’IA.

L’Art de Crear un Prompt Efectiu

Generar un prompt efectiu implica més que simplement formular una pregunta o donar una instrucció. És un procés meticulós que requereix comprendre profundament l’objectiu final, l’audiència i el context. A continuació, explico alguns criteris essencials per a la creació de prompts :

1. Claredat i Precisió:
Els prompts han de ser clars i precisos per evitar ambigüitats. Un prompt ben definit redueix les possibilitats de generar respostes incorrectes o irrelevants. Per exemple, en lloc de demanar “Explica el frau electrònic,” seria millor dir “Descriu els mètodes comuns de frau electrònic utilitzats en transaccions bancàries en línia.”.

2. Contextualització:
Proporcionar context suficient en el prompt és crucial perquè el model pugui generar respostes adequades. Això inclou detalls sobre l’entorn, les circumstàncies i qualsevol informació rellevant que pugui influir en la resposta. Si li donem al LLM informació contextualitzada del comprador, del site o del producte que es vol comprar podem millorar increiblement la precisó de la resposta.

3. Especificitat:
Els prompts específics guien millor el model cap a les respostes desitjades. Com més detallat sigui el prompt, més acurades seran les respostes.  Tampoc cal escriure un llarg prompt, pero el detall ajuda!

4. Variabilitat:
Utilitzar una varietat de prompts durant l’entrenament ajuda a crear un model més robust i capaç de respondre a una àmplia gamma de preguntes. Això inclou formular prompts en diferents formats i estils per simular les diverses maneres en què es poden presentar les preguntes en el món real.

Un Exemple Pràctic: Entrenament per al Scoring del Frau Electrònic

Recentment, hem après la importància d’aquests criteris en un projecte sobre l’entrenament d’un LLM per al scoring del frau electrònic. Durant aquest projecte, vam establir una sèrie de regles estrictes per a la generació de prompts que incloïen:

– Definir clarament els tipus de frau electrònic que volíem detectar.
– Proporcionar exemples específics de comportaments sospitosos.
– Crear una base de dades de situacions reals i simulades per entrenar el model amb una varietat de casos.

Aquest enfocament detallat va permetre que el model generés respostes altament precises i útils per identificar i classificar possibles fraus electrònics, millorant significativament l’eficàcia del sistema de detecció.

En resum, els beneficis d’un bon prompt son clars:

Millora de la Qualitat de les Respostes: Un prompt ben formulat redueix la probabilitat de generar respostes incorrectes o irrelevants.
Redueix l’Ambigüitat: Clarificar eés vital i ajuda a obtenir respostes més coherents i precises.
Eficàcia en l’Entrenament: Redueix el temps i els recursos necessaris per entrenar el model, ja que es minimitzen els errors i es maximitza l’eficiència.

A elink.cat seguim treballant en aquesta linea, en constant aprenentatge !

 

Desplaça cap amunt